نجات آب

28
چکیده: برای کاهش تولید زباله چه کنیم ؟ ·      درست مصرف کنیم تا کمترین میزان پسماند عادی (زباله) تولید شود. ·      حجم پسماند عادی (زباله)و آب موجود در آنها را کاهش دهیم. ·      با تفکیک مواد مصرف شده در منزل به کاهش تولید زباله یاری رسانیم.   اثرات ز... ادامه »پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل